Savelnie

5 tekstów – auto­rem jest Sa­vel­nie.

Do­ceń świat aby on mógł do­cenić Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2018, 00:18

Lo­sy ludzkie od początku zwias­to­wały ból. Prze­cież po­wodem nasze­go is­tnienia jest miłość. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 lipca 2016, 02:08

... naj­pierw ser­cem, później ro­zumem. W od­wrot­nej ko­lej­ności nasze życie byłoby zbyt łatwe. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lipca 2016, 23:48

To niesa­mowi­te, że dusza człowieka jest wrażliw­sza od je­go ciała, mi­mo fak­tu niepo­siada­nia żad­nych bodźców czuciowych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2016, 15:33

Do­piero po wy­laniu wo­dy z dzba­na uświada­miamy so­bie, jak bar­dzo był głęboki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lipca 2016, 15:51
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Savelnie

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 lutego 2018, 20:37Naja sko­men­to­wał tek­st Doceń świat aby on [...]

14 lutego 2018, 00:18Savelnie do­dał no­wy tek­st Doceń świat aby on [...]

17 lipca 2016, 18:29Indygoo sko­men­to­wał tek­st ... naj­pierw ser­cem, później [...]

17 lipca 2016, 13:13Savelnie sko­men­to­wał tek­st Losy ludzkie od początku [...]

17 lipca 2016, 01:30Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st ... naj­pierw ser­cem, później [...]

16 lipca 2016, 23:53onejka sko­men­to­wał tek­st ... naj­pierw ser­cem, później [...]

16 lipca 2016, 23:53Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Dopiero po wy­laniu wo­dy [...]

16 lipca 2016, 23:52Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st ... naj­pierw ser­cem, później [...]

13 lipca 2016, 01:03Savelnie sko­men­to­wał tek­st Ubolewam. Chciałabym urodzić się [...]

13 lipca 2016, 00:19Savelnie sko­men­to­wał tek­st Raz na chłopie, raz [...]